Diislikütuse antigeel KS D-ANTIGEL 20/60

4.89 

Könner & Söhnen® ULTRA Performance diislikütuse antigeel

TARNEAEG 5 TÖÖPÄEVA

Könner & Söhnen® ULTRA Performance diislikütuse antigeel

  • parandab diislikütuse omadusi madalal temperatuuril,
  • vähendab tõhusalt diislikütuse hangumispunkti,
  • takistab vahakristallide teket,
  • parandab kütuse pumbatavust ja võimaldab mootorit külma ilmaga hõlpsalt käivitada.

Annustamine: 250 ml lisandit 40-60 liitri diislikütuse kohta.
Kasutamine: soojendage diislikütuse antigeel temperatuurini 20…25 °С, valage enne tankimist hanguma (läbipaistvasse) diislikütusesse või kütusepaaki. Optimaalse efekti saavutamiseks tuleks seda kasutada talvel tankimise ajal ja temperatuuri langemise ajal.
Oht! Tuleohtlik vedelik ja aur. Allaneelamisel ja hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Võib põhjustada uimasust või peapööritust. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal kuumusest, kuumadest pindadest, sädemetest, lahtisest leegist ja muudest süüteallikatest. Suitsetamine keelatud. Vältida aurude sissehingamist. Kandke kaitsekindaid. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamatult ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. MITTE kutsuda esile oksendamist. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtke viivitamatult seljast kõik saastunud riided. Loputage nahka veega/dušiga. Nahaärrituse või lööbe ilmnemisel: pöörduda arsti poole. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. Kõrvaldage sisu/konteiner vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele. Sisaldab lahustibensiini (nafta), keskmine alifaatne; etüleendiamiintetraäädikhappe tetraamiid; 2-buteenhape, 4-okso-4-(tridetsüülamino)-, (Z)-, hargnenud.

Saada tootepäring