Osaühing Genekas24 e-poe tingimused

Kehtivad alates 01.05.2022

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Osaühing Genekas24, registrikood 16524219 („Müüja“ või „Pool“) e-poe tingimused („Tingimused“) kehtivad („Ostja või „Tarbija“, ühiselt „Ostja“), kes kasutavad Müüja veebilehel www.genekas24.ee asuvat epoodi („e-pood“), tellivad e-poest kaupa („Kaup“), sh sõlmivad e-poest Kauba ostmiseks müügilepingu („Leping“).

1.2. Leping loetakse Poolte vahel sõlmituks tellimuse kinnitamisega.

1.3. Lepingu dokumentideks on Tingimused ja tellimus. Kui nende vahel tekib vastuolu, on prioriteetne tellimus.

1.4. Tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Müüja Üldtingimustest ja õigusaktides sätestatust. Müüja Üldtingimused on avaldatud lehel: www.profilegrupp.ee

 
2. E-POES KAUBA OSTMINE

2.1. Ostjal on e-poest võimalik osta Kaupa, mida Ostja saab lisada „ostukorvi“.

2.2. Ostja saab muuta „ostukorvi“ sisu kuni tellimuse kinnitamiseni. Kui Ostja katkestab ostu peale kinnitamist, tühjendatakse „ostukorv“ Kaubast ning Ostja peab jätkamisel kõik Kaubad uuesti valima.

2.3. Peale Kauba lisamist ostukorvi saab Ostja tellimuse kinnitamise lehele. Tellimuse kinnitamise lehel sisestab Ostja oma ees-ja perekonnanime, riigi, tänava-majanumbri, sihtnumbri, linna/alevi/küla andmed, telefoni ja e-posti andmed. Ostjal on soovi korral võimalik sisestada ka äriühingu andmed.

2.4. Peale tellimuse kinnitamist valib Ostja soovitud tarneviisi ja makseviisi. E-poes Kauba eest tasumine toimub e-poes väljatoodud pankade pangalinkide kaudu. Pärast Kauba eest tasumist tuleb väljuda internetipanga lehelt vajutades lingile „Tagasi kaupmehe juurde“.

2.5. Müüjal on õigus e-poes sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud Kaupa mitte üle anda kui Kauba hind või omadused on e-poes kuvatud ekslikult süsteemivea tõttu.

2.6. Kauba valik, hind ja saadavus võivad jooksvalt ja ilma etteteatamiseta muutuda, sh võib olla seatud koguseline piirang Ostja kohta.

 
3. KAUBA ÜLEANDMINE

3.1. Müüja annab Ostjale Kauba üle e-poes avaldatud tarneviisil, valiku teeb Ostja.

3.2. Kauba kättetoimetamise eest tasub Ostja. Pakiautomaadi või kullerteenuse kasutamisel loevad Pooled, et Kaup on Ostjale üle antud Kauba vedajale (kullerteenuse osutaja) üleandmisest, Tarbija puhul Tarbija poolt kättesaamisest.

3.3. Juhul, kui Ostja viivitab Kauba vastuvõtmisega, on Müüjal õigus Kaup Ostja kulul ladustada. Juhul, kui Ostja on Kauba vastuvõtmisega viivituses rohkem kui 14 kalendripäeva, on Müüjal õigus öelda Leping erakorraliselt üles ja nõuda Ostjalt kõikide Lepingu täitmise ja ülesütlemisega Müüjale kaasnenud kulude (nt hoiukulud) hüvitamist, võimalusel tasaarveldades Ostjale Kauba eest tagastatavast summast.

 

4. KAUBA VALDUS JA OMAND

4.1. Kauba valdus ning kahjustumise ja hävimise riisiko läheb Müüjalt Ostjale üle alates Kauba Ostjale üleandmise hetkest või Ostja vastuvõtmise viivituse korral alates Ostja vastuvõtuviivitusse sattumise hetkest.

4.2. Kauba omand läheb Müüjalt üle Ostjale alates hetkest, mil Ostja on kõik Lepingus märgitud maksed nõuetekohaselt tasunud.

 

5. TASU JA MAKSETINGIMUSED

5.1. Ostja kohustub tasuma tellimuse alusel Müüjale tasu („Tasu“) vastavalt Lepingule. Tasu sisaldab Kauba hinda ja kohaletoimetamise tasu.

5.2. Ostja poolt tellimuse tasumine loetakse toimunuks kui Tasu summa on laekunud Müüja arvelduskontole.

5.3. Tasu maksmisega viivitamisel kohustub Ostja tasuma Müüjale viivist 0,07 % viivitatud summast päevas kuni võlgnevuse täieliku tasumiseni.

 

6. KAUBA VASTAVUS LEPINGULE, PUUDUSTE KÕRVALDAMINE

6.1. Ostjal on kohustus Kauba vastuvõtmisel viivitamata Kaup üle vaadata ja puuduse olemasolul sellest Müüjat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitada. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kui mitte hiljem kui kahe (2) kuu jooksul alates Kauba puuduse avastamisest.

6.2. Puuduse avastamisel peab Tarbija kasutusele võtma mõistlikud abinõud, et Kaupa säilitada ja kaitsta, sh mitte kasutama puudusega Kaupa kui see halvendab veelgi Kauba seisukorda.

6.3. Pretensiooni lahendamiseks peab Tarbijal alles olema ostudokumendid, millega tõendada Kauba ostmist Müüja e-poest.

6.4. Kui Kaubal on puudus ja Ostja on sellest Müüjat õigeaegselt teavitanud, siis võib Ostja nõuda Müüjalt Kauba parandamist või asendamist kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata Müüjale võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebaproportsionaalseid kulusid, arvestades kõiki asjaolusid, mh väärtust, mis Kaubal oleks olnud kui puudust ei esineks, puuduse olulisust ning Ostja võimalust kasutada teist õiguskaitsevahendit ilma märkimisväärse ebamugavuseta.

6.5. Kui Kauba puudus tuleb kõrvaldada Kauba parandamise või asendamise teel, teeb Ostja Kauba Müüjale kättesaadavaks.

6.6. Müüja kannab Kauba parandamisega või asendamisega seotud kulud, sh veo-ja materjalikulud.

 
7. LEPINGU JÕUSTUMINE, KEHTIVUS JA LÕPETAMINE

7.1. Leping jõustub sõlmimisest ja kehtib kuni Poolte poolt oma Lepingust tulenevate kohustuste kohase täitmiseni. Lepingu sõlmimisega loevad Pooled kehtetuks Lepingu sõlmimise eelsed kokkulepped.

7.2. Juhul, kui Lepingu lõpetab erakorraliselt Ostja, muutuvad Lepingu lõppemise päeval sissenõutavaks kõik Lepingust tulenevad Ostja rahalised kohustused Müüja ees.

7.3. Tarbijal on õigus Lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates Kauba üleandmisest Tarbijale.

7.4. Tarbijal puudub sidevahendi abil sõlmitud Lepingust 14-päevane taganemisõigus kui Tellimus tuleb täita Ostja isiklikke vajadusi arvestades või Ostja esitatud tingimuste kohaselt.

7.5. Tarbija kannab lepingust taganemise korral Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud.

 
8. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1. Müüja töötleb Ostja poolt e-poes avaldatud isikuandmeid vastutava töötlejana Müüja Andmekaitsereeglite kohaselt, isikuandmete töötlemise õiguslikeks alusteks on Lepingu täitmine (nt Kauba tellimuse täitmine), juriidilise kohustuse täitmine (nt Kauba eest tasumise andmed), õigustatud huvi (nt tarbimisharjumuse ja ostukäitumise analüüs, profileerimine) ja nõusolek (nt pakkumiste saatmine).

8.2. Kui Müüja töötleb Tarbija isikuandmeid nõusoleku alusel, on Tarbijal õigus oma nõusolek igal hetkel tagasi võtta.

8.3. Isikuandmete töötlemisel järgivad Pooled kehtivate õigusaktide nõudeid.

 
9. TINGIMUSTE MUUTMINE

9.1. Müüjal on õigus Tingimusi ühepoolselt muuta. Muudatused ja täiendused jõustuvad, kui Tingimuste uus versioon on avaldatud Müüja veebilehel ja sellest on möödunud 14 kalendripäeva.

 
10. TEATED

10.1. Lepinguga seotud teated edastatakse telefoni, e-posti või posti teel Lepingus toodud kontaktidele. Lepingu rikkumisest tulenev nõue tuleb esitada kirjalikult.

10.2. Posti teel saadetud kirjalik teade loetakse teise Poole poolt kätte saaduks, kui postitamisest on möödunud 3 (kolm) kalendripäeva.

 
11. KOHALDUV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

11.1. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

11.2. Pooled seavad eesmärgiks lahendada Lepingust tulenevad vaidlused läbirääkimiste teel.

11.3. Juhul, kui Pooled ei saavuta läbirääkimiste tulemusel kokkulepet või läbirääkimised katkevad, on Pooltel õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Harju Maakohtusse