Osaühing Genekas24 ANDMEKAITSEREEGLID

Tere tulemast Osaühing Genekas24, registrikood 16524219 (edaspidi „Meie“) opereeritavale veebilehele genekas24.ee või profilegrupp.ee (edaspidi „Veebileht“). Meie opereerime neid Veebilehti ning käesolevatest Andmekaitsereeglitest saad muuhulgas ülevaate, kuidas ja millised isikuandmeid Me töötleme, miks Me seda teeme ning kuidas on isikuandmed Meie juures kaitstud. 

Meie eesmärk on pakkuda oma klientidele parimaid lahendusi, sealhulgas asjatundlikke soovitusi ning selleks on vajalik teatud ulatuses isikuandmete töötlemine. Isikuandmete töötlemine toimub Andmekaitsereeglites kirjeldatud põhimõtete kohaselt ja klientide privaatsust tähtsustades.

Meie kontaktid on:

Osaühing Genekas24
Registrikood 16524219
Soometsa tee 11, Uulu, Häädemeeste vald
Pärnumaa 86502 
e-post: info@profilegrupp.ee

Andmekaitsereeglitest saab infot:

1. Meie põhimõtete ja väärtuste kohta (punkt 1);
2. Kes on Isikuandmete vastutav ja volitatud töötleja (punkt 2);
3. Milliseid isikuandmeid töödeldakse (punkt 3);
4. Isikuandmete töötlemise eesmärgi ja õigusliku aluse kohta (punkt 4);
5. Teie isikuandmetega seotud õigustest (punkt 5);
6. Isikuandmete turvalisusmeetmete kohta (punkt 6);
7. „Küpsiste“ kasutamise kohta (punkt 7);
8. Käitumise kohta isikuandmete rikkumise puhul (punkt 8);
9. Isikuandmete avalikustamisest (punkt 9);
10. Isikuandmete säilitamisest (punkt 10);
11. Kust leida kehtivad andmekaitsereeglid (punkt 11).

1. Meie väärtused ja üldpõhimõtted isikuandmete töötlemisel

Tegutseme seaduslikult, st et Meil on isikuandmete töötlemiseks alati olemas õiguslik alus ja töötleme isikuandmeid sel alusel. Töötlemine on arusaadav, mõistetav ja õiglane isiku jaoks kelle isikuandmeid Me töötleme.

Lähtume eesmärgist, st Me määrame isikuandmete töötlemiseks õiguspärase eesmärgi ja töötleme isikuandmeid ainult sel eesmärgil. Avaldame isikuandmete töötlemise eesmärgi selgelt ja arusaadavalt.

Kogume isikuandmeid minimaalselt, st et Me kogume ainult asjakohaseid ja vajalikke isikuandmeid ning kogumisel lähtume isikuandmete töötlemise eesmärgist. Me ei kogu rohkem isikuandmeid kui vaja.

Hoiame isikuandmeid õigetena, st et vajadusel ajakohastame isikuandmeid ja parandame isikuandmed, mille õigsus on oluline isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohast.

Valime koostööpartnereid hoolikalt, st et edastame isikuandmeid enda volitatud töötlejatele, kellega oleme eelnevalt sõlminud andmetöötluslepingu. Eeldame ja nõuame oma lepingupartneritelt, et nad oleksid isikuandmete töötlemisel eetilised ja hoolikad ning hoiaksid isikuandmeid turvalisust.

Kaitseme isikuandmeid, st et suhtume isikuandmete töötlemisse hoolsalt ja anname endast parima, et isikuandmed oleksid kaitstud. Rakendame erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid) isikuandmete kaitsmiseks ebaseadusliku või omavolilise hävitamise, kaotsimineku, muutmise, avaldamise, omandamise või neile lubamatu juurdepääsu eest.

Säilitamise piirang tähendab, et Me säilitame isikuandmeid seni kuni säilitamine on nõutav õigusaktide või lubatud lepingu kohaselt või vajalik andmekaitsereeglites sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Vaidlustega seotud Isikuandmeid säilitame kuni nõude aegumiseni. Pärast Isikuandmete säilitamise tähtaja möödumist kustutame Isikuandmed jäädavalt.

2. Meie roll isikuandmete töötlejana

Meie klientideks on nii füüsilised kui juriidilised isikud.

Töötleme isikuandmeid vastutava kui volitatud töötlejana. Vastutava töötlejana määrame Meie isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Volitatud töötlejana järgime isikuandmete töötlemisel vastutava töötleja kirjalikke juhiseid. 

Oma füüsilisest isikust klientide isikuandmeid töötleme vastutava töötlejana, samuti Meie veebilehe kaudu Meie poole pöördunute, kes ei ole Meie kliendid, isikuandmeid („Teie“). Volitatud töötlejana töötleme Meie juriidilisest isikust klientide, Meie koostööpartnerite esindajate ja nende poolt Meile edastatud isikuandmeid.

3. Töödeldavad isikuandmed

Isikuandmed on Teie kui füüsilise isikuga otseselt või kaudselt seostatavad andmed, mille abil on mõistliku pingutusega võimalik Teie isik tuvastada.

Kui Te pöördute Meie poole Meie veebilehe kaudu, e-kirja teel või helistades siis Me töötleme Teie isikuandmeid. 

Kui olete Meie juriidilisest isikust kliendi esindaja, siis saame Teie isikuandmed lepingu sõlmimise ja täitmise käigus.

Kui Me töötleme Isikuandmeid nõusoleku alusel siis küsime nõusolekut selgelt eristatavalt ja mõistetavalt ning teame, et nõusolekut on alati õigus tagasi võtta.

Töötleme põhiliselt neid isikuandmeid, mida on vaja müügilepingu täitmiseks. Muuhulgas

töötleme järgmisi isikuandmeid:

(1) isiklikke andmeid, nt eesnimi, perekonnanimi;

(2) kontaktandmeid, nt telefoninumber, aadress, sh e-posti aadress;

(3) müügilepingu täitmisega seotud andmed, nt tarneaadress, Teie residentsus, sugu, asukohariik jmt andmed, ka päringud, kaebused, maksekäitumise teave;

(4) tasumisega seotud andmed, sh krediitkaardi number, pangaandmed; 

(5) kampaaniates osalemise andmed, nt osalemise info ja võidetud auhinnad;

(6) suhtlusandmed, näiteks e-posti vahendusel kogutavad andmed, sotsiaalmeedia vahendusel kogutavad andmed, sõnumite teel edastavad andmed jne.

4. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Me töötleme isikuandmeid müügilepingu täitmiseks, läbirääkimiste pidamiseks müügilepingu tingimuste üle, s.h hinnapakkumise tegemiseks, õigusaktidest tulenevate Meie õiguste realiseerimiseks ja kohustuste täitmiseks, sh raamatupidamiskohustuse täitmiseks; Teie päringute ja taotluste menetlemiseks, sh vastamiseks; kampaaniate korraldamiseks.

Põhiliselt on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks lepingu täitmine (andmekaitsereeglite punktid 3(1), 3(2), 3(3) ja 3(4)) ja juriidilise kohustuse täitmine (andmekaitsereeglite punktid 3(1), 3(2) ja 3(3)), aga samuti Teie nõusolek (andmekaitsereeglite punkt 3(5)) ja Meie õigustatud huvi (andmekaitsereeglite punkt 3(1),3(2) ja 3(6)).

5. Teie õigused seonduvalt isikuandmetega

Isikuandmete kaitse üldmäärus annab Teile järgmised õigused seoses Teie isikuandmetega:

(1) Õigus isikuandmetega tutvuda – Teil on õigus teada, milliseid Isikuandmeid Me Teie kohta säilitame ja kuidas neid töötleme, sh on Teil õigus teada töötlemise eesmärki, isikuid, kellele isikuandmeid avalikustame, teavet automatiseeritud otsuste tegemise kohta ning õigus saada oma isikuandmetest koopiaid. 

(2) Õigus isikuandmete parandamisele – Teil on õigus nõuda puudulike, ebapiisavate ja valede isikuandmete parandamist.

(3) Õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta – Teil on õigus tagasi võtta Meile isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek. Palun arvestage, et tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

(4) Õigus isikuandmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – Teil on õigus nõuda, et Me kustutaksime Teie isikuandmed (nt kui Te võtate tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku või kui isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärgil, millega seoses on need kogutud). Meil on õigus keelduda isikuandmete kustutamisest kui isikuandmete töötlemine on vajalik Meie juriidilise kohustuse täitmiseks, õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks, kaitsmiseks.

(5) Õigus töötlemise piiramisele – Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite isikuandmete töötluse osas).

(6) Õigus esitada vastuväiteid – Teil on õigus esitada Meile oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid, kui Teie isikuandmete töötlemine toimub lähtudes Meie õigustatud huvist. Otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemisele esitatud vastuväitele Me reageerime koheselt.

(7) Õigus andmete ülekandmisele – Juhul, kui Teie isikuandmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul ja isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on teil õigus saada Teid puudutavaid isikuandmeid, mida Te olete Meile kui vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning Teil on õigus edastada Isikuandmed teisele vastutavale töötlejale. Samuti on Teil õigus nõuda, et Me edastaksime isikuandmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.

(8) Automaatse otsuste tegemine (sh profiilianalüüs) – juhul, kui oleme Teid teavitanud, et Me teostame automatiseeritud töötlusel põhinevat otsustamist (sh profiiilianalüüsi), mis toob kaasa Teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab Teile märkimisväärset mõju, siis võite nõuda, et automaatset otsust ei tehtaks üksnes automatiseeritud töötluse alusel.

Enam teavet oma õiguste kohta leiate isikuandmete kaitse üldmääruse 3.peatükist.

Kui Te soovite kasutada mõnd isikuandmete töötlemisega seotud õigust või Teil on küsimus isikuandmete töötlemise kohta siis palun saatke Meile sellekohane e-kiri aadressil: andmekaitse@genekas24.ee Me vastame tavaliselt ühe kuu jooksul ning kui vastus eeldab isikuandmete väljastamist, kontrollime eelnevalt taotluse esitaja isikusamasust.

Kui Teid ei rahulda Meie antud vastus siis saate alati pöörduda kaebusega järelevalveasutuse poole (www.aki.ee).

6. Isikuandmete turvalisusmeetmed

Rakendame erinevaid tehnilisi, füüsilisi ja organisatoorseid meetmeid isikuandmete kaitsmiseks ebaseadusliku või omavolilise muutmise, avaldamise, hävitamise, kaotsimineku, omandamise või neile lubamatu juurdepääsu eest. 

Oleme määranud isikuandmetele juurdepääsupiirangud oma töötajatele ja Meie volitatud töötlejatele. Isikuandmetele pääsevad ligi ainult need isikud, kes vajavad juurdepääsu oma ülesannete täitmiseks.

Kasutame ainult neid volitatud töötlejaid, kes on andnud Meile piisava tagatise ning kelle võimesse töödelda isikuandmeid turvaliselt Me usume. Sõlmime kõikide oma volitatud töötlejatega kirjalikud lepingud, millega tagame, et iga Meie volitatud töötleja rakendab isikuandmete osas piisavaid kaitsemeetmeid.

7. „Küpsised“ ja muu tehnoloogia

Me kasutame oma veebilehel ”küpsiseid”, millega saate nõustuda, kui otsustate Meie Veebilehte kasutada. „Küpsised“ on väikesed tekstifailid, mis salvestuvad Veebilehe külastaja arvuti kõvakettale ja aitavad Meil Teile pakutavaid Veebilehe teenuseid parandada ja neid Teie jaoks mugavamaks muuta. Me vajame „küpsiseid“, et Te saaksite Veebilehelt kaubad välja valida, need ostukorvi lisada ning seejärel neid tellida/osta.

Kasutame ka veebimajakaid, mis võimaldavad Teie arvutis ära tunda teatud liiki teavet (nt külastaja küpsise number, lehekülje vaatamise kuupäev ja kellaaeg ning selle lehe kirjeldus, kus veebimajakas asub) ja võimaldavad Meil kindlaks määrata, kas ja kui palju olete mingit Veebilehe osa või alalehte külastanud.

Kasutame kolmandate osapoolte „küpsiseid“, et analüüsida liiklust Veebilehele ja Veebilehel (uus või korduvkülastaja, milliseid Veebilehe osi külastatakse, kui kaua Veebilehel viibitakse jmt andmeid) ja mõõta Veebilehel avaldatud reklaamide efektiivsust.

Näiteks kasutame Veebilehe liikluse analüüsimiseks Google Analytics „küpsised“, kas tegemist on uue või naasva külastajaga, mis Veebilehe alamlehti külastatakse, kui kaua Veebilehel ollakse ja kust külastajad meie Veebilehele tulevad. Sedalaadi info on Meile oluline selleks, et paremini aru saada Veebilehe külastajate käitumisest ja parandada Veebilehe külastajate kasutajakogemust.

Samuti võime koguda teavet Teie arvutist või seadmest, nagu näiteks IP-aadress, Teie kasutatav veebilehitseja ja keeleseaded. Neid andmeid kasutame statistilistel eesmärkidel Meie Veebilehe parandamiseks ja Teile kohandatud sisu kuvamiseks.

MailChimp´i „küpsiseid“ kasutame Meie saadetud uudiskirjade ja teiste turunduslike teadete efektiivsuse analüüsimiseks. Peamiselt kasutame neid selleks, et analüüsida, kas meie saadetud uudiskirja on avatud ja kas selles uudiskirjas olevatele linkidele on klikitud.

Sedalaadi info on Meile vajalik saadetud uudiskirjade efektiivsuse analüüsimiseks.

Kui Te eelistate, et Teie isikuandmeid Veebilehel ei töödeldaks, saate aktiveerida oma veebilehitseja privaatse sirvimise (private browsing) funktsiooni ehk keelata või piirata „küpsiste“ salvestumist. Samamoodi saate Te juba salvestunud „küpsised“ kustutada.

Samas tuleb silmas pidada, et keelatud „küpsiste“ korral ei pruugi teatud Veebilehe funktsionaalsused töötada.

8. Isikuandmete töötlemise rikkumine

Palun teavitage Meid koheselt Teile teadaolevatest isikuandmete töötlemise rikkumisest või rikkumise ohust aadressil andmekaitse@genekas24.ee Me suhtume isikuandmete turvalisuse teemasse tõsiselt ning reageerime koheselt võimalikule rikkumisjuhule.

9. Isikuandmete avaldamine

Me kui on vastav juriidiline kohustus siis me avaldame Teie isikuandmeid või anname neile juurdepääsu ametiasutustele või järelevalveasutusele selles kohustuses määratud ulatuses.

Me avaldame Teie isikuandmeid Meie volitatud töötlejale, samuti isikutele, kellel on seaduslik õigus isikuandmete saamiseks.

Meie volitatud töötlejateks on näiteks posti-või kullerteenuse pakkuja (kaupade kättetoimetamiseks), makseteenuse pakkuja (kaupade eest tasumiseks), finantsteenuse pakkuja (laenu andmiseks kaupade eest tasumiseks).

Töötleme isikuandmeid põhiliselt EL-i ja Euroopa Majanduspiirkonna (Norra, Liechtenstein, Island) piires. Juhul, kui Meil on vaja edastada isikuandmeid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda, siis toimub edastus isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete kohaselt.

10. Isikuandmete säilitamine

Me säilitame Isikuandmeid nii kaua kuni see on kohustuslik või lubatud õigusaktide kohaselt või vajalik Andmekaitse reeglites märgitud eesmärkide saavutamiseks.

Näiteks juriidilise kohustuse eesmärgil töödeldavaid isikuandmeid säilitame nii kaua kuni vastav juriidiline kohustus on kehtiv (nt raamatupidamise seaduses sätestatud kohustus 7.a). Vaidlustega seotud isikuandmeid säilitame kuni nõude aegumiseni.

Pärast Isikuandmete säilitamise tähtaja möödumist kustutame Isikuandmed jäädavalt.

11. Kehtivad Andmekaitsereeglid

Kehtivad Andmekaitsereeglid on kättesaadavad Meie veebis www.genekas24.ee, www.profilegrupp.ee

Palun arvestage, et võime Andmekaitsereegleid aeg-ajalt ajakohastada.