Könner & Söhnen -generaattoreiden käyttö aurinkosähköjärjestelmissä

Silloin, kun aurinkosähköpaneelien tuottama energia ei riitä, on erittäin tärkeää, että käytettävissä on kaikkiin sääolosuhteisiin sopiva voimanlähde kodin aurinkosähköjärjestelmän akkujen lataamiseen.

TM “Könner & Söhnen” -generaattorit, joissa on sisäänrakennettu ATS-järjestelmä (automaattinen siirtokytkinjärjestelmä, Automatic Transfer Switch, ATS) ovat riittävän tehokkaita lataamaan useimpien pienten aurinkosähköjärjestelmien akut. Ne voidaan kääntää päälle ja pois päältä tarpeen mukaan.

Tässä oppaassa tarjotaan ratkaisuja, joita voidaan käyttää useimpien kodin aurinkosähköjärjestelmien lisäksi pienin säädöin myös muiden akkujärjestelmien kanssa.

Tällöin generaattoria käytetään yksinomaan akun lataamiseen. Invertteri tuottaa kuluttajille puhtaan siniaallon muotoisen jännitteen.

Generaattorin käynnistystä/pysäytystä ohjaavat joko akun jännitteenohjausyksikön kontaktit tai Invertterin ohjelmoitavat “kuivakontaktit”. Näiden kontaktien tulee kestää 250 V:n jännite ja enimmillään 1 A:n virta. Invertterin lähtöjännite syötetään näiden kontaktien kautta generaattorin ATS-yksikölle, ja se tuottaa virran myös ATS-yksikölle ja lataa generaattorin akun. Generaattori käynnistetään ja pysäytetään irrottamalla tai kytkemällä ulkoinen virtalähde ATS-yksikköön.

On suositeltavaa käyttää akun lataamiseen ulkoista laturia, jossa on integroitu tehokertoimen korjaus (power factor correction, PFC). On niin ikään suositeltavaa käyttää tasauskuormaa (esimerkiksi hehkulamppua) ottamaan vastaan jännitepulssit, jotka syntyvät laturin ei-lineaarisesta kulutuksesta tehokertoimilla, jotka ovat pienempiä kuin 0,95.

Inverttereissä käytetyissä latausmoduuleissa tehokerroin on tavallisesti 0,5–0,7 mikä voi aiheuttaa merkittävän vääristymän generaattorin lähtöjännitteeseen, koska ne ottavat energiaa vain osasta siniaaltoa, mikä voi vahingoittaa generaattoria. Lineaarinen tasauskuorma kuormittaa siniaallon kuormittamattomat osat ja vaimentaa generaattorin kannalta haitalliset syöksyjännitteet. Lisäksi sisäänrakennetut latausmoduulit ovat yleensä pienitehoisia ja suunniteltuja lataamaan akku hitaasti.

“Ohitus”-toiminto tulee poistaa käytöstä, jos akku ladataan sisäänrakennetulla invertterimoduulilla. Jos tämä ei ole mahdollista, on suositeltavaa käyttää KS 8100iE ATSR -invertterigeneraattoria, jossa on ulkoinen bensiinikäyttöinen KS ATS 4/25 Gasoline ATS-yksikkö, koska sen lähtöjännite ei vääristy niin herkästi kuin tavanomaisten generaattoreiden ja voidaan kytkeä suoraan kuluttajien käyttöön.

Käytettävä automaattinen siirtokytkin takaa sen, että laturille menee jännite vasta sitten, kun generaattori on käynnistynyt. Generaattorin käynnistystesti voidaan suorittaa katkaisemalla virtapiiri suojalaukaisimella 2 laukaisematta automaattista siirtokytkintä kunhan jännite menee sen N-puolelle. Järjestelmän koko toiminta, laturin toiminta mukaan lukien, voidaan testata katkaisemalla virtapiiri suojalaukaisimella 1.

Alla ovat suositeltavat kytkennät käytettäessä ulkoista laturia ja ulkoista akun jännitteenohjausyksikköä:

Alla ovat suositeltavat kytkennät käytettäessä ulkoista laturia ja Invertterin ohjelmoitavia “kuivakontakteja” (250 V, 1 A):

Alla ovat suositeltavat kytkennät käytettäessä sisäänrakennettua invertterilaturia (“ohitus”-toiminto on pois päältä) ulkoista akun jännitteenohjausyksikköä:

Alla ovat suositeltavat kytkennät käytettäessä sisäänrakennettua invertterilaturia (“ohitus”-toiminto on pois päältä) ja ohjelmoitavia “kuivakontakteja” (250 V, 1 A):

Generaattorimme toimitetaan IT-järjestelmänä eikä nollapotentiaalia ole kytketty generaattorin runkoon. Liitäntöjen PE-kontakti on kytketty generaattorin runkoon, ja virralliset L- ja N- johtimet on eristetty. Generaattorin nollapotentiaali on maadoitettu automaattisen siirtokytkimen (TN-järjestelmän) lähtöön.

Huomaa!

  1. Generaattorin tehon tulee riittää laturin tehonkulutukseen, loisteho mukaan lukien, ja juuri tämä teho tulee ottaa huomioon laskettaessa järjestelmän parametreja.
  2. Generaattorin lähdön suojalaukaisin laukeaa viiveellä, jos ylikuormitus on vähäinen. Suojalaukaisin toimii näin aivan normaalisti.. Lämpölaukaisimen vasteaika ylikuormituksen ollessa vähäinen voi olla jopa tunti.
  3. On suositeltavaa, että generaattorin hyötyteho ei ylitä 80 % generaattorin nimellisestä antotehosta. Tämä johtuu laturin virrankulutuksenmonimutkaisuudesta.
  4. Matalataajuuksisilla muuntajillakin varustettujen laturien tehokerroin on tavallisesti noin 0,75 ja ne kuluttavat loistehoa.. Pulssimuuntimilla varustettujen laturien tehokerroin voi olla noin 0,5–0,7, ja vain tehokertoimen korjauksella varustettujen muuntimien tehokerroin voi olla noin 0,95. Laturien valmistajat eivät yleensä julkista näitä tietoja, mutta ne ovat ehdottoman tärkeitä generaattorin käytön kannalta. Tästä syystä suosittelemme, että pyydät nämä tiedot valmistajalta tai suoritat mittaukset itse.
  5. Johtoa pitkin generaattorille menevä virta on hyvin pieni, sillä energiaa kuluu ainoastaan sisäisen ATS-moduulin käyttöön ja generaattorin akun lataamiseen. Generaattorin johdon osalta suositus on, että kunkin johtimen poikkipinta-ala on 1–1,5 mm2. Suojalaukaisimien CB 1 ja CB 2 virrankestävyys on 1–2 A.
  6. CEE-liitännän kuormaan kytkettävän johdon (joustavan kuparikaapelin) kunkin johtimen poikkipinta-alan tulee olla of 4–6 mm2.2.
  7. Generaattorin runko voidaan maadoittaa joko CEE-liitännän PE-kontaktista tai yhdistämällä johto päämaadoitusliittimestä generaattorin maadoitusruuviin. Kytkentöjen tapauskohtainen muokkaus voi olla tarpeen käytettävien osien mukaan.

Vastuuvapauslauseke:

Tämän oppaan tietoja ja oppaassa esitettyjä kytkentöjä tule pitää ainoastaan suosituksina, ja niitä tulee tarvittaessa muokata todellisten käyttöolosuhteiden mukaisiksi kuitenkin niin, että asianomaisen alueen määräykset ja standardit otetaan huomioon. Valmistajana me emme ole vastuussa virheellisestä asennuksesta, käytöstä emmekä/tai mistään näistä johtuvista seurauksista.